Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aankopen en overeenkomsten welke aangeboden/aangegaan zijn op https://www.bes.nl/. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van BES HAIRCARE NEDERLAND.
 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. BES HAIRCARE NEDERLAND behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door BES HAIRCARE NEDERLAND erkend.
 4. BES HAIRCARE NEDERLAND garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Wanneer een bestelling niet voldoet aan de verwachtingen die redelijkerwijs en op basis van de door BES HAIRCARE NEDERLAND verstrekt informatie te stellen zijn aan een artikel, dan dient dit schriftelijk (per-email of post) en gemotiveerd binnen 7 dagen na ontvangst van de besteling kenbaar te worden gemaakt. Alle correspondentie dient te verlopen onder vermelding van het ordernummer en het afleveradres. BES HAIRCARE NEDERLAND probeert de klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen, op te lossen. Indien is aangetoond dan de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BES HAIRCARE NEDERLAND de keuze de desbetreffende producten tegen retournering te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan terug te storten.
 2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien een product (tijdelijk) niet leverbaar is, ontvangt u hierover per e-mail bericht of vindt er telefonisch contact met u plaats. Het betreffende product wordt verwijderd uit uw order. De mogelijkheid bestaat om een niet te leveren artikel om te zetten in een ander artikel. Dit heeft geen invloed op de verzendkosten, zoals deze staan vermeld op de factuur.
 3. Wanneer u er voor kiest om uw bestelling te laten verzenden, i.p.v. afhalen bij het depot in Didam, worden er verzendkosten in rekening gebracht. Alle pakketten zullen aangetekend verstuurd worden.
 4. BES HAIRCARE NEDERLAND streeft ernaar een bestelling binnen 1-3 werkdagen te verzenden naar het opgegeven adres. In het kader van de regels van de koop op afstand bedraagt de uiterlijke leveringstermijn 30 dagen. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechtst gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
 5. Aan de leveringsplicht van BES HAIRCARE NEDERLAND zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BES HAIRCARE NEDERLAND geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 6. Alle op de internetsite aangeduide termijnen zijn onder voorbehoud. Op basis van de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Prijzen

 1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 3. Alle prijzen op de site zijn in EURO's en exclusief BTW.

Zichttermijn en retournering

 1. Overeenkomstig de Wet Verkopen op Afstand (Artikel 7:5BW) heeft u het recht (een deel) van de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien u na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan BES HAIRCARE NEDERLAND heeft teruggezonden, is de koop een feit. U bent verplicht, voordat u overgaat tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij BES HAIRCARE NEDERLAND. Indien de producten zijn gebruikt, bezwaard of op enige manier beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Retourzendingen worden slechtst geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Dit betekend dat de kosten en het risico voor retourzendingen voor uw rekening komen. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd. BES HAIRCARE NEDERLAND zal na ontvangst van de retourzending binnen dertig (30) werkdagen het factuur bedrag terug storten indien aan genoemde voorwaarden is voldaan.

Gegevensbeheer

 1. Indien u een bestelling plaatst bij BES HAIRCARE NEDERLAND, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van BES HAIRCARE NEDERLAND. BES HAIRCARE NEDERLAND houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 2. BES HAIRCARE NEDERLAND respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 3. BES HAIRCARE NEDERLAND maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 4. Door deze algemene voorwaarden te accepteren geeft u BES HAIRCARE NEDERLAND het recht u eenmalig een nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich elk moment afmelden, door hier te klikken.

Garantievoorwaarden

 1. BES HAIRCARE NEDERLAND garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
 2. De garantietermijn van BES HAIRCARE NEDERLAND komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. BES HAIRCARE NEDERLAND is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
 3. Indien klachten van de klant door BES HAIRCARE NEDERLAND gegrond worden bevonden, zal BES HAIRCARE NEDERLAND naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met inachtneming dat de aansprakelijkheid van BES HAIRCARE NEDERLAND en het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zending. Iedere aansprakelijkheid van BES HAIRCARE NEDERLAND voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding in indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gemiste winst.

Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt BES HAIRCARE NEDERLAND zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 3. Mondelinge toezeggingen verbinden BES HAIRCARE NEDERLAND slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Aanbiedingen van BES HAIRCARE NEDERLAND gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 5. BES HAIRCARE NEDERLAND kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien u had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen BES HAIRCARE NEDERLAND en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door BES HAIRCARE NEDERLAND op haalbaarheid is beoordeeld.
 2. BES HAIRCARE NEDERLAND behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties

 1. Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van BES HAIRCARE NEDERLAND gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

 1. BES HAIRCARE NEDERLAND is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van BES HAIRCARE NEDERLAND alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 3. BES HAIRCARE NEDERLAND behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is BES HAIRCARE NEDERLAND gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 4. Indien BES HAIRCARE NEDERLAND bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid

 1. Bij de samenstelling van de inhoud van de website is de grootst mogelijkheid zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze na verloop van tijd veroudert. Alle informatie producten en diensten worden aangeboden zonder enige waarborg ten aangezien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins. BES HAIRCARE NEDERLAND is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van het gebruik van informatie dan wel produten of diensten, die door middel van deze website is/zijn verkregen. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.
 2. BES HAIRCARE NEDERLAND is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van een bestelling.
 3. BES HAIRCARE NEDERLAND is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het niet kunnen leveren van bestelde artikelen.
 4. Bij (technische) problemen/bugs/hacks kunnen wij bestellingen na dat moment niet meer accepteren of realiseren

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle verkochte en afgeleverde goederen blijven eigendom van BES HAIRCARE NEDERLAND, totdat door de consument alle te zijnen lasten nog openstaande vorderingen, opeisbare en niet opeisbare, zullen zijn voldaan. De consument is gehouden tot terugnemen op zijn kosten van gekochte en afgeleverde goederen medewerking te verleden, in geval hij op enige wijze ten opzichte van BES HAIRCARE NEDERLAND in gebreke is.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen BES HAIRCARE NEDERLAND en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis, tenzij BES HAIRCARE NEDERLAND er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Wijzigingen in algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door BES HAIRCARE NEDERLAND te allen tijde worden gewijzigd.

Contactgegevens

 1. Als u vragen heeft waarop u in deze Algemene Voorwaarden niet het antwoord kunt vinden, stuur ons dan een bericht via het contactformulier met uw vraag en/of opmerking.

Product is toegevoegd aan de winkelwagen

U kunt nu verder winkelen of direct door naar de betaling.

Er is iets fout gegaan

Probeer het opnieuw. Bij herhalende problemen, neem contact op via onze klantenservice.